facebook

  • slideshow_web_01.jpg
  • slideshow_web_02.jpg
  • slideshow_web_03.jpg

Pýřitý znamená krátce, měkce, obvykle ne hustě chlupatý.

Báze rostliny je spodní část, u listu část blíže řapíku nebo stonku, u květů část blíže stopce nebo lůžku květenství.

Blizna je nejhořejší část pestíku rostliny. Může být i rozvětvená.

Botka rostliny je blanitý útvar obepínající lodyhu v místě nasedání řapíku u rdesnovitých rostlin (např. rdesno. šťovík).

Bobule rostliny je dužnatý plod s větším počtem semen v dužině (např. rajče).

Čárkovitý list je list úzký, mnohokrát delší než širší, po celé délce stejně široký.

Celokrajný list je list se zcela hladkým okrajem.

Čepel je do plochy rozšířená část listu.

Chocholičnatá lata je lata s prodlouženými dolními postranními větvemi, takže květy, popř. kvétenství jsou uspořádány téměř v jedné rovině. 

Chocholík je květenství s dlouhým vřetenem, na němž vyrůstají prodloužené a směrem vzhůru se zkracující květní stopky, takže květy jsou uspořádány téměř v jedné rovině.

Člunek znamená člunkovitě srostlé nebo slepené dva dolní korunní lístky bobovitých rostlin.

Dlanitá žilnatina listu znamená, že hlavni žilky v čepeli listu vybíhají paprskovitě z báze čepele (list javoru).

Dlanitě složený list je list složený, jehož lístky vyrůstají z jednoho místa na vrcholu řapíku.

Dlanitodílný list je list s dlanitou žilnatinou a s čepelý tvaru do Y, vykrojenou.

Dlanitoklaný list je list s dlanitou žilnatinou a s čepelí cca do poloviny vykrojenou.

Dlanitosečný list je list s dlanitou žilnatinou a s čepeli vykrojenou téměř až ke středu listu.

Dvakrát pilovitý list má okraj čepele se střídavě menšími a většími pilovitými zuby.

Dvoudomá rostlina má jen samčí (s tyčinkami) květy a na jiné rostlině jen samičí (s pestíky) květy.

Dvouklaný korunní lístek má uprostřed hluboce, někdy téměl až k bází vykrojený.

Hlávka má květenství polokulovitého, popř. válcovitého tvaru s přisedlými květy (př. jetel).

Hrálovitý list je na bázi uťatý a vybíhající ve dva špičaté laloky, které svírají tupý úhel.

Hranatý stonek je na průřezu vybíhající v hrany (3 - 4 ks).

Hozen je nevětvené květenství s dlouhým vřetenem, na kterém vyrůstají květy na přibližně stejně dlouhých stopkách.

Jařmo je 1 pár lístků, vyrůstajících proti sobě na vřeteni zpeřeného složeného listu. 

Jazykovitý květ je květ s korunou dole trubkovitou a nahoře rozšířenou v plochý jazýček.

Jednodomá rostlina znamená, že na téže jedné konkrétní rostlině samčí i samičí květy.

Jednoduchý list je list, který není rozdělený na samostatné lístky.

Jednopohlavný květ je květ, který obsahuje bud pouze tyčinky (samčí orgán), nebo pouze pestíky (samičí orgán).

Kalich rostliny je vnější květní obal. Je většinou zelený. 

Klas je květenství s květy přisedlými na prodlouženém vřetenu.

Kolovitý květ je květ s krátkou korunní trubkou a do plochy rozšířeným širším lemem. 

Kopinatý list je list v dolní třetině nejširší a k oběma koncům pozvolna se zužující.

Kopisťovitý list je nahoře nejširší, zaokrouhlený. Směrem k bázi se pozvolna zužující.

Koruna květu je vnitřní květní obal, zpravidla jiné než zelené barvy.

Kosníkovitý list je list s obrysem ve tvaru asymetrického kosočtverce, nejširší v dolní 1/3.

Kracovitý list je členěný jednoduchý list s koncovým úkrojkem nápadně největším a postranními úkrojky dozadu zakřivenými a postupně se zmenšujícími. 

Křídla rostliny jsou dva postranní korunní lístky bobovitých rostlin, nebo viz křídlatý stonek. 

Květenství je soubor květů na stonku.

Lalok rostliny je širší zaokrouhlený úkrojek listu nebo květního lístku.

Lata je květenství, v němž z dlouhého hlavního vřetene vyrůstají kratší rozvětvené postranní větve.

Ledvinitý list je list ledvinitého obrysu.

Lichozpeřený list je zpeřený list zakončený jedním lístkem.

Lístek je samostatná část složeného listu.

Listen je listový útvar, zpravidla nepárový, vyskytující se v květenství.

Listenec je listový útvar, zpravidla párový, vyrůstající na květní stopce.

Lodyha je stonek s listy.

Lodyha, křídlatý stonek je na hranách protažený v různě tíroká plochá křídla. 

Lodyžní listy jsou listy na lodyzek.

Lusk je suchý podlouhlý plod bez vnitřní přepážky a s více semeny (např. hrachový lusk). 

Nafouklá pochva je vakovitě rozšířená pochva listu.

Nálevkovltý květ je květ s korunou ve tvaru nálevky

Nať je celá nadzemní část rosltiny.

Nažka je suchý plod s jedním semenem, často opatřený křídly, háčky či chmýrem (např. pampeliška); oplodí těsně přiléhá k semeni.

Květ nesouměrný (nepravidelný) je květ, který nelze rozdělit na dvě stejně části

Nitka je úzká část tyčinky ve květu.

Obal okolíku je soubor listenů pod okolíkem složeněho okolíku.

Obalíček je soubor listenů pod okolíčkem složeného okolíku.

Objímavý list je přisedlý list s čepelí hluboce vykrojenou, jejíž úkrojky přesahují šířku lodyhy.

Obkopinatý list je obráceně kopinatý list, tj. v horní třetině je nejširší. 

Oblý stonek je stonek na průřezu kruhovitý či oválný, tj. bez rýh a hran.

Obsrdčitý list je obráceně srdčitý list. tj. na vrcholu vykrojený a k bázi zúžený

Obvejčitý list je obráceně vejčitý list, tj. v horní třetině je nejširší.

Okolíček je část složeného okolíku.

Okolík je květenství, v němž květní stopky vyrůstají z jednoho místa na stonku.

Okrouhlý list je list přibližně kruhovitého obrysu. 

Okvětí je květní obal, který ne ní rozlišený na kalich a korunu (zjednodušeně nemá kalich).

Co je to ostruha květu fotografie obrázekOstruha květu je dutý kuželovitý nebo válcovitý útvar na spodu (rostlina ostrožka stračka).

Ouška jsou úkrojky listu, objímající zčásti nebo zcela lodyhu.

Ovíjivý stonek, ovíjivá lodyha je stonek ovíjející se po pevné opoře (např. fazol).

Pakorunka je šupinovitý nebo límečkovitý výrůstek na přechodu úzké a široké části korunního lístku, vyskytuje se zejména u hvozdíkovitých rostlin (např. silenka).

Palisty jsou listnaté útvary na bázi řapíku listu nebo čepele přisedlěho listu. 

Pavéza je horní vzpřímený a zpravidla výrazně široký korunní lístek u bobovitých rostlin. 

Peřenodílný list je list se zpeřenou žilnatinou a s čepelí cca do Y, vykrojenou. 

Peřenoklaný list je list se zpeřenou tllnatinou a s čepelí cca do poloviny vykrojenou.

Peřenolaločný list je list se zpefenou žilnatinou a s čepelí vykrojenou max. do třetiny listu.

Peřenosečný list je list se zpeřenou žilnatinou a s čepelí vykrojenou téměř až ke středu listu

Pestík je samičí orgán semenných rostlin tvořený semeníkem, čnělkou a bliznou.

Pětičetný list a květ je list nebo květ, který je složený z pěti lístků.

Plazivý stonek, plazivá lodyha je stonek, který leží celou svou délkou na zemi

Pochva rostliny je spodní rozšířená část fapfku listu obepínající lodyhu.

Poléhavý stonek, poléhavá lodyha je stejně jako vystoupavý, jen na zemi leží větší část.

Květ pravidelný je květ, který lze rozdělit na více než dvě stejné části.

Přeslen je soubor tří nebo více listů (květů) ve stejné výši na stonku.

Přeslenitý list, přeslenitý květ je vyrůstající po třech a více z jedné uzliny stonku a jsou kolem stonku rovnoměrně rozložené v jedné rovině.

Přímý stonek, přímá lodyha je stonek, který vyrůstá vzpřímeně ze země.

Přisedlý květ je květ bez stopky.

Přisedlý list je list bez řapíku.

Přízemní růžice listú - listy, které vyrůstají těsně u země rovnoměrně okolo stonku. 

Pysk rostliny je horní a dolní část dvoupyských korun.

Řapík je stopkovitě zúžená dolní část listu.

Řapíkatý list je list s řapíkem.

Rub rostliny je spodní strana (většinou listu).

Rýhovaný stonek je stonek s podélnými jemnými hustými rýhami.

Sbíhavý list je přísedlý list s okraji čepele sbíhajícími dolů po stonku.

Šesule je suchý podlouhlý plod s vnitřní přepážkou, s vice semeny (např. lapka). 

Šešulka je suchý zploštělý plod s vnitřní přepážkou, širší než delší, s více semeny (kokoška).

Složený list je list sloiený ze samostatných části (lístků).

Složený okolík je druh květenství, v němž jsou stopky okolíku zakončeny menšími okolíčky.

Květ souměrný (dvoustraně symetňcký) je květ, který lze rozdělit jen na dvě stejné části.

Srdčitý list je list s obrysem ve tvaru srdce, na bázl vykrojený, na vrcholu špičatý. 

Stélka je tělo bezcévnatých rostlin - např. pukléřka islandská.

Střelovitý list je na bázi vykrojený v ostrém úhlu ve 2 špičaté, nazpět směřující dlouhé laloky.

Střídavé listy jsou listy vyrOstajicí střídavě na stonku.

Struk rostliny je suchý podlouhlý zaškrcovaný plod (např. ředkev ohnice)

Stvol je stonek, na němž nevyrůstají žádné listy (listy bývají pouze přízemní). Jde např. o "tyčinku" vedoucí ke květu pampelišky.

Sudozpeřený list je zpeřený list, zakončený dvěma lístky.

Tobolka je suchý široký plod s mnoha semeny (např. makovice).

Trojčetný list je list složený ze tři lístků (obdobně pětičetný. sedmičetný, apod.)

Trubkovitý květ je květ s korunou ve tvaru trubky, nahoře s krátkými přímými cípy. 

Tyčinka je samčí orgán semenných rostlin, tvořený zpravidla prašníkem a nitkou. 

Úbor je květenství s mnoha květy přisedlými na rozšířeném konci stonku (lůžku úboru). 

Úkrojky listů jsou části členěného listu mezi zářezy v čepeli. 

Úponka je nitkovitý, často rozvětvený útvar na konci některých lichozpeřených listů (vzniká přeměnou koncového lístku).

Úžlabí je místo v úhlu mezi stonkem a listem.

Vejčitý list je list vejčitého tvaru, tj. v dolní třetině je nejširší.

Vidlan je květenství, v němž z vřetene vyrůstaji dvě vstřícné větve, které se mohou dále stejným způsobem větvit.

Vrcholík je druh květenství, v němž postranní květní stonky převyšují hlavní.

Vřeteno je hlavní stonek květenství nebo pokračování řapíku u zpeřeného listu.

Vroubkovaný list má okraj čepele s ostrými zářezy a okrouhlými zuby (obloučky).

Vstřícné listy jsou vždy dva listy, které vyrůstají na stonku proti sobě rovnoměrně rozbíhají žilky postranní (např. list dubu).

Vystoupavý stonek a vystoupavá lodyha je stonek ležící dolní částí na zemi, posléze se napřímuje. 

Zákrov je soubor listenů na spodní straně úboru. 

Zpeřená žilnatina je hlavní žilka v čepeli listu probíhá od báze k vrcholu a z ní se. 

Zpeřený list je list složený, jehož lístky vyrůstají proti sobě na vřeteni (prodloužení řapíku). Existují též sudozpeřené a lichozpeřené listy - vizte tento botanický slovník

Zubatý list je list, který má okraj čepele s tupými zářezy a ostrými zuby. 

Zvonkovitý květ je květ s korunou ve tvaru zvonku.

Oválný list je list oválného obrysu.