registrace masti aneb jak zlegalizovat svou vlastni mast pro prodej na trhuSubjekt, který uvádí kosmetické výrobky do oběhu je povinnen dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích [(Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parlament and of the Council on cosmetics products)] a zákona č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví mít:


Účinky rostliny:

- zprávu o zhodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků

- provést elektronicky notifikaci na Evropském portálu Notifikace kosmetických přípravků CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), oznámení údajů je bezplatné. Podrobné informace vč. potřebných odkazů naleznete v českém manuálu pro CPNP na webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_cs.pdf

CPNP je systém Evropské komise a funguje prostřednictvím e-mailů na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další odkazy a informace k provedení notifikace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, oddíl notifikace kosmetických přípravků na www.mzcr.cz .

 

Laboratorní vyšetření sloužící jako podklad pro vypracování zprávy o zhodnocení bezpečnosti jsou služby placené. Ke Státnímu zdravotnímu ústavu lze podat:

1. Žádost formou dopisu/objednávky, o posouzení zdravotní nezávadnosti kosmetických přípravků … s uvedením celé Vaší adresy, čísla IČ, DIČ a kontaktních údajů (osoba, telefon, e-mail) a souhlas s úpravou textů pro spotřebitele dle platných předpisů

2. Uvést seznam předložených výrobků a celou adresu výrobce – papírově přiložit k žádosti

3. Chemické složení v % dle INCI názvosloví a dokumentaci v rozsahu Přílohy 1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 – zejména část a) a b)

dodat elektronicky na CD (% složení výrobků papírově přiložit i k žádosti)

4. Návod na použití v českém jazyce, nejlépe znění celé etikety elektronicky na CD

5. Vzorky výrobků po 3 ks / 3 balení od každého druhu výrobku

 

Laboratorní vyšetření slouží jako jeden z podkladů pro zhodnocení bezpečnosti. Laboratorní vyšetření provádí SZÚ. Rozsah vyšetření je určen na základě předložené dokumentace, účelu použití výrobku a po konzultaci s osobou, která bude provádět zpracování zprávy o bezpečnosti výrobku. Termín provedení vyšetření je 1-2 měsíce od zaplacení vyšetření na účet SZÚ. Ceny za laboratorní zkoušky se řídí platným ceníkem SZÚ.

Zpracování zprávy o zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku provádí fyzická osoba s předepsanou kvalifikací jako samostatnou expertní činnost. Tato práce bude expertem účtována dle rozsahu práce a s využitím výsledků laboratorních vyšetření, po dokončení zpracování zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku. Odhad ceny za zpracování zprávy Vám lze sdělit až po předložení seznamu výrobků a úplné dokumentace.

V příloze můžete najít formulář pro přípravu zhodnocení bezpečnosti dle Nařízení č.1223/2009. Vyplňujte pouze ty části, které jsou zvýrazněné modrou barvou. Tabulka v části A „Kvantitativní a kvalitativní složení kosmetického přípravku“ je vzorová pro vyplnění, vyplňujte složení do této tabulky (složení nepředkládejte v excelové tabulce). Součet všech ingrediencí musí dávat 100%. Dodejte bezpečnostní listy a technické specifikace k surovinám, u parfémů bezpečnostní listy + seznam alergenů (získáte od dodavatelů surovin), které budou předány hodnotiteli bezpečnosti. Dále doložte dokumentaci k obalovému materiálu (primární obal, do kterého je výrobek naplněn) včetně adresy výrobce.

Vypracujte na každý výrobek samostatně a předložte vše zpracované na 1 CD/flash disc. CD/flash disc spolu s objednávkou a vzorky k testování můžete zaslat do SZÚ nebo osobně přinést. Ve vzoru zhodnocení bezpečnosti neupravujte hlavičku tabulky ani žádné další nadpisy či úpravy v tabulkách. CD/flash nevracíme, dokumentace zůstává ve spise.

V případě éterických olejů a různých extraktů, je rovněž třeba doložit detailní obsah 26 regulovaných alergenů (v %) a technickou dokumentaci o způsobu extrakce a extrakčním činidle. U éterických olejů doložte dále technickou dokumentaci s uvedením fyz.-chemických vlastností.

 

Extrakty z bylin je potřeba specifikovat:

1. specifikovat část rostliny, která je k extraktu použitá (květ, list, stonek, celá bylina)

2. specifikovat použité extrakční činidlo

3. specifikovat poměr rostliny : extrakčnímu činidlu

4. popsat extrakční postup

5. popsat extrakt (např. barva, vůně, obsah aktivních látek, pH, hustota, index lomu, atd.)

6. pokud jsou použité konzervační látky, musí být specifikovány

7. dodat toxikologická data

Suché byliny, ze kterých se nedělá extrakt je potřeba specifikovat z jaké části rostliny je surovina použitá (listy, květ, celá rostlina, kůra, ...), dále uvést základní parametry, jako barva, případný obsah nečistot (příměsí, ...), velikost nařezaných částí rostlin a mikrobiologickou specifikaci suroviny.

 

Doba trvanlivosti u kosmetických přípravků se řídí následujícím pravidlem:

a) U výrobků s celkovou trvanlivostí do 30 měsíců včetně se musí doba trvanlivosti značit slovy takto: „Spotřebujte nejlépe do …“, za kterým následuje vyznačení data ve formátu den/měsíc/rok případně měsíc/rok. V současné době lze místo slovního označení "Spotřebujte nejlépe do: ..." použít symbol přesýpacích hodin + den/měsíc/rok

b) U výrobků s celkovou dobou trvanlivosti nad 30 měsíců se vyznačí doba, do kdy mám být výrobek spotřebován po otevření pomocí tzv. loga otevřené nádobky na krém s údajem o době (v měsících nebo rocích) do kdy má být výrobek po otevření spotřebován. Po celou dobu trvanlivosti ručíte za kvalitu výrobku.

Všechny podklady včetně výrobků můžete zaslat poštou nebo osobně přinést do SZÚ - budova 11, 1. patro, místnost 121, denně od 8.00 do 14.00 hod.

Pokud není něco jasné, volejte na Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti - 267082439